Ved fraflytning

Her får du svar på de meste almindelige stillede spørgsmål i forbindelse med fraflytning.

Opsigelse

Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt. Det vil sige, at din opsigelse ikke er gyldig, hvis den ikke er underskrevet af alle lejemålets lejere.

Opsigelse af lejemålet skal ske til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Se i din lejekontrakt, hvor langt opsigelsesvarsel du har.

Du kan med fordel benytte opsigelsesblanketten, således du sikrer, at vi får alle relevante oplysninger.

Som lejer har man typisk 3 måneders opsigelse. Se dit opsigelsesvarsel i din lejekontrakt.

Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt. Det vil sige, at din opsigelse ikke er gyldig, hvis den ikke er underskrevet af alle lejemålets lejere.

Opsigelse af lejemålet skal ske til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Se i din lejekontrakt, hvor lang opsigelsesvarsel du har.

Du kan med fordel benytte opsigelsesblanketten, således du sikrer, at vi får alle relevante oplysninger.

Kontoret sørger for genudlejning af dit lejemål.

Istandsættelse

De sidste 14 dage af opsigelsesperioden er det, man kalder istandsættelsesperioden.

Istandsættelsen foretages af TOGT's håndværkere for lejers regning.

Der skal betales husleje m.v. i istandsættelsesperioden.

Lejemålet skal ved fraflytning afleveres rengjort og nyistandsat med nymalede vægge og lofter samt nylakerede gulve. Istandsættelsen foretages af TOGT's håndværkere, dog skal du selv sørge for rengøring. Tjekliste til brug ved rengøring finder du her.

Det er ikke tilladt selv at instandsætte lejemålet ved fraflytning. Istandsættelsen kan alene foretages at TOGT's håndværkere, for lejers regning.

Fraflytning

Med henblik på istandsættelse skal lejemålet være fraflyttet 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Der hæftes for husleje m.v. i istandsættelsesperioden.

Der afholdes fraflytningssyn senest 14 dage før, du er frigjort af lejemålet.

Såfremt du ønsker synet afholdt tidligere, aftales dette med kontoret.

Du kan i øvrigt angive et ønske om en synsdato på opsigelsesblanketten.

En medarbejder fra TOGT gennemgår lejemålet med dig og udarbejder en udflytningsrapport, hvori I bliver enige om, hvilken istandsættelse der skal foretages. Ligeledes aflæses lejemålets forbrugsmålere.

Du skal underskrive udflytningsrapporten og måleraflæsningerne. Du modtager en kopi heraf.

Kontakt kontoret og hør, om der er mulighed for at ændre synsdatoen.

Deltager en anden person i lejers sted ved fraflytningssynet, skal der medbringes en gyldig fuldmagt til at handle på lejers vegne. For at sikre os, vi har de informationer vi har brug for, skal vores fuldmagt anvendes.

Såfremt der er flere lejere af et lejemål, er det meget vigtigt, at alle deltager ved fraflytningssynet, idet alle lejere skal underskrive udflytningsrapporten.

Såfremt en lejer er forhindret i at deltage i fraflytningssynet og der sendes en anden i deres sted, skal der medbringes en gyldig fuldmagt til at handle på deres vegne. For at sikre os, vi har de informationer vi har brug for, skal vores fuldmagt anvendes.

Flytteopgørelse

Du modtager din flytteopgørelse ca. 6 uger efter, du er frigjort af lejemålet. Bemærk, at det ikke er efter fraflytningstidspunktet.

Flytteopgørelsen indeholder udgiften til den istandsættelse af lejemålet, der er aftalt i udflytningsrapporten. Eventulle huslejerestancer er ligeledes medtaget på flytteopgørelsen.

Indbetalt depositum og forudbetalt leje modregnes i flytteopgørelsen.

Forbrugsregnskaber

Nej. Ved fraflytningssynet aflæses lejemålets forbrugsmålere i fællesskab. Aflæsningstallene indrapporteres af kontoret, og det er derfor ikke nødvendigt selv at foretage sig noget.

 

Forbrugsmålere er blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning. Dog vil du først modtage forbrugsregnskabet på samme tid som ejendommens øvrige lejere.

Hvis du fx. er fraflyttet i starten af et forbrugsregnskabsår, kan der gå over et år, inden du modtager det afsluttende forbrugsregnskab.

Du hæfter for forbruget i hele opsigelsesperioden, også for den periode hvor lejemålet er under indstandsættelse. Det er derfor vigtigt, at du ikke afmelder dig som kunde på fraflytningsdagen. Dette sørger kontoret for efter opsigelsesperiodens udløb.